بچه بودیم...

ما بچه بودیم همش اون خانوم مجری مهربونه بودا خانوم رضایی!میگفت: شما... مام میگفتیم: ما؟میگفت: بعله شما

که نزدیک تلویزیون نشستی، یکم برو عقبتر بشین! مام میرفتیم عقب! بعد میگفت: یکم عقبتر!آقا مام تا نزدیکیهای در ورودی

میرفتیم عقب که نکنه لج کنه کارتون نشون نده..!یعنی یه همچین موجودات دوست داشتنی ای بودیم ما

/ 3 نظر / 2 بازدید

خیلی قشنگ بود، یه لحظه با خوندنش رفتم به گذشته، تلویزیونهای سیاه و سفید چوبی، شبکه ها شون رو لمسی عوض می کردیم، یه هو دلم خواست برم عقب از جلوی کامپیوتر، عقب تر عقب تر ... واقعا دستت درد نکنه