خیانت........

به حلقــــه اش نگـاه کرد ؛

به عکـــس دخترش که روی صفـحه گوشی بود...

به یک عمـــر زندگـی شرافتمـندانه...

امـــــا . . .

اندام دختر غــــریبه را بیشـــتر از همــه چیــــز پسـندید

/ 8 نظر / 3 بازدید
پسر اریایی(مهدی)

[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب][اضطراب] [وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]

admin

آدمای خائن شایسته نفرین اند...

پسر اریایی

این پست خیلی تاثیر گذار بود.من یه تصمیمی گرفتم. من به هیچکدوم از زنهام خیانت نمیکنم[نیشخند]

اسمشو بگم؟؟؟ . . . . . اخه روم نمیشه[خجالت] . . . . . . چه جوری بگم من . . . . . . . برد پیت کی تحویلش میدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من منتظرم زود باش[منتظر][منتظر] اوردیش؟؟؟ . . . . . بیا اپ اپم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پسر اریایی(مهدی)

گلبم از دوریت میثل قونجیش طون طون میزنی فوشار میاد رو اسابم ، چیه چیرا میخندی! ساوات ندارم آما دوصیط کی دارم!!

پسر اریایی(مهدی)

خودتگفتی اسمشو بگو برات میارمش. اهان برد پیت مرده.[ابله] عیب نداره انجلینا جولی رو بیار